VÍTE CO JE "FALEŠNÉ B" ?

"Vyjádření ERÚ k falešným B"

Vážení,

obdrželi jsme Váš dotaz ze dne 26. 6. 2015, ve kterém žádáte Energetický regulační úřad (dále jen ERÚ) o stanovisko k možnosti odebírat elektrickou energii zákazníkem, který je odběratelem kategorie B na hladině nízkého napětí. K tomuto Vám sdělujeme naše stanovisko.

V úvodu nám dovolte poznamenat, že vyjádření ERÚ má pouze obecný a informační charakter, který vychází výhradně z Vámi poskytnutých informací, není správním rozhodnutím, závazným stanoviskem, osvědčením ani předběžnou informací ve smyslu ust. § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a nezavazuje svého adresáta ani žádné další subjekty.

Vyhláška 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, (dále jen Pravidla trhu) v příloze 4a zřetelně kategorizuje zákazníky do skupin dle napěťové hladiny, na které dále navazují regulované ceny stanovené cenovým rozhodnutím ERÚ. Pro úplnost uvádíme znění této přílohy:


"Pro účely organizace trhu s elektřinou se zákazníci dělí do následujících kategorií:

a) odběratel kategorie A - odběratel, jehož odběrné místo je připojeno k přenosové soustavě nebo odběratel, jehož odběrné místo je připojeno k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi vyšším než 52 kV,

b) odběratel kategorie B - odběratel, jehož odběrné místo je připojeno k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi od 1 kV do 52 kV včetně,

c) odběratel kategorie C - odběratel, který není odběratelem kategorie A, B nebo D,

d) odběratel kategorie D - fyzická osoba, jejíž odběrné místo je připojeno k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi do 1 kV včetně a která odebírá elektřinu k uspokojování její osobní potřeby související s bydlením nebo osobních potřeb členů její domácnosti; za odběratele kategorie D se považuje i fyzická nebo právnická osoba v rozsahu odběru elektřiny pouze pro potřeby správy a provozu společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů."


Z výše uvedeného je zřejmé, že odběratel, který je připojen na hladině nízkého napětí nemůže být zařazen do kategorie A nebo B a nemohou mu tak být účtovány ceny odpovídající odběrům připojeným na hladině vysokého a velmi vysokého napětí. Takový odběratel by byl zvýhodněn oproti ostatním odběratelům, kteří jsou připojeni na hladině nízkého napětí.

ERÚ si je vědom toho, že v minulosti na základě tehdy platných právních předpisů mohl zákazník bezplatně převézt elektrické zařízení (trafostanici) do správy energetického podniku. Nicméně z důvodu změny energetické legislativy a především změny vlastnických poměrů ve vztahu k užívání trafostanice je nutné si uvědomit, že od okamžiku bezplatného předání zařízení zpravidla uběhly desítky let, ve kterých zákazník sice fakticky užíval služby PDS spojené s transformací z vysokého na nízké napětí, ale hradil ceny odpovídající připojení z hladiny vysokého napětí, ve kterých PDS nemá náklady na realizaci transformace z vysokého na nízké napětí zahrnuty. Proto se domníváme, že "výhoda", která byla

zákazníkovi po dlouhou dobu poskytována, není opodstatněná. Z výše uvedených důvodů je patrno, že PDS je povinen uvést smluvní vztahy do souladu s energetickým zákonem.

Dále s odkazem na Váš dotaz si nejsme vědomi skutečnosti, že platná energetická legislativa nebo Pravidla provozování distribuční soustavy (dále jen PPDS) nařizují ukončení tohoto stavu nejpozději k 30. 9. 2016. Uvedené datum bylo pravděpodobně interně stanoveno společností EO.N Distribuce, a.s. Na základě nám známých informací, hodlá distribuční společnost uvést smluvní vztahy svých zákazníků do souladu s platnou energetickou legislativou. V takovém případě může dojít k rozvázání v současnosti platných smluv a uzavření smluv nových, které již budou v souladu s energetickým zákonem.

Závěrem

upozorňujeme, že PPDS, na které se ve Vašem dotazu odkazujete, jsou pouze návrhem, který byl v minulosti zaslán PDS našemu úřadu ke schválení. Tento návrh nebyl ERÚ oficiálně schválen a proto Vám doporučujeme, abyste si detailněji prostudoval platné znění PPDS.

Doufáme, že tato odpověď je pro Vás dostačující. Budete-li mít jakékoliv dotazy k tématu v naší kompetenci, jsme připraveni je zodpovědět.


"Falešné B" - maloodběr nebo velkoodběr ?

Na konci září 2016 skončí možnost odebírat el. energii v kategorii B (jako velkoodběratel) bez vlastní trafostanice. Platná legislativa a Pravidla provozování distribučních soustav nařizují ukončení tohoto stavu nejpozději k 30. září. 2016. Pokud se vás tato situace dotýká,

Firemní Energetik má PRO VÁS ŘEŠENÍ

Jak zjistíte, že spadáte do této kategorie?
•  Nakupujete elektrickou energii za ceny v kategorii B - velkoodběr.
•  Jste připojeni k nn vedení (nemáte vlastní trafostanici, nebo jste připojeni z trafostanice v majetku distributora).

Co pro vás tato změna po 30. září. 2016 bude znamenat? Existují dvě řešení situace:

1) Odběrné místo bude převedeno do kategorie C

Nebudou nutné technické úpravy, vaším dodavatelem vám bude stanovena nová cena elektřiny dle jeho platného ceníku.Každoroční náklady trvale vzrostou cca o 25-30 % v závislosti na konkrétních podmínkách.

2) Odběrné místo zůstane v kategorii B


Budete dále odebírat energii za velkoodběratelskou cenu. Podmínkou je ale vybudování vlastní odběratelské trafostanice připojené k vn distribuční síti, které si vyžádá jednorázovou investici ve stovkách tisíc korun.

Volba vhodného řešení přímo pro Vaše odběrné místo závisí  zejména na skutečném odběru a charakteru.
Jak vám pomůžeme:
1. Vyhodnotíme s vámi, jaká varianta odběru je pro vás nejvýhodnější.
2. Najdeme konkrétní řešení .
             Kiosková trafostanice.
             Stožárová trafostanice.
             Vestavba technologie trafostanice do vašeho objektu.
3. Naši partneři vypracují projektovou dokumentaci.
4. Projednáme s vaším dodavatelem energie a dotčenými orgány veškerou administrativu včetně stavebního povolení.
5. Naši partneři vybudují zvolenou trafostanici i s přípojkami a uvedou  ji do provozu.
6. Následným řádem preventivní údržby a servisem zajistíme optimální provoz trafostanice a prodloužení životnosti

Co získáte:

  • Dlouhodobě nižší cenu za silovou elektřinu

  • Trafostanice se z rozdílu v ceně energie zaplatí už pro 3-5 letech (podle konkrétních podmínek).

  • Každoročně ušetříte až 20 % nákladů (podle konkrétních podmínek)

  • Kvalitní servis o vaše energetická zařízení.

Proč začít již letos:


Výrazný vliv na termín realizace má délka stavebního řízení se všemi potřebnými vyjádřeními. Odloží-li větší množství odběratelů s "falešným B" řešení na rok 2016, může krátkodobý výkyv poptávky prodloužit dodací lhůty některých technologických zařízení a ohrozit dokončení některých staveb. Nebude-li trafostanice uvedena do provozu k 30. 9. 2016, odběrné místo bude automaticky převedeno do kategorie C.